Privacy policy

In deze privacy policy geeft Rijvereniging en Ponyclub Steenwyck (verder te benoemen als RV en PC Steenwyck) informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. RV en PC Steenwyck houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als RV en PC Steenwyck zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die ofwel direct over een persoon gaan ofwel naar een persoon te herleiden zijn. Denk hierbij aan naam/adres/woonplaats (NAW-gegevens).
RV en PC Steenwyck verwerkt persoonsgegevens over u omdat u lid bent van RV en PC Steenwyck, deelneemt aan evenementen onder auspiciën van KNHS en/of RV en PC Steenwyck en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Persoonsgegevens van leden worden verzameld en verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

– Bijhouden van de ledenlijst;
– Uitnodigen en/of informeren van leden voor algemene vergadering, nieuwsbrieven, evenementen e.d.;
– Verwerken en/of publiceren van wedstrijdresultaten;
– Historisch belang;
– Nieuwsberichten op onze website en/of social media;
– Fotoboek.

Grondslag voor deze verwerking is:

– Uw lidmaatschap;
– Uw deelname aan wedstrijden en/of evenementen;
– Het invullen van het contactformulier op onze website.

De volgende persoonsgegevens kunnen door RV en PC Steenwyck worden verwerkt:
– Naam;
– Adres;
– Woonplaats;
– Geboortedatum;
– Geslacht;
– Telefoonnummer;
– E-mail;
– Lidmaatschapsnummer;
– Gegevens van het paard/pony;
* combinatienummer
* naam
* naam vader
* wedstrijdklasse
* behaalde scores
* plaatsing
* datum en plaats behaalde resultaat
* Actiefoto.

Websitegebruik: Cookies en formulieren
RV en PC Steenwyck heeft een website: www.rvenpcsteenwyck.nl.
Er worden geen cookies gebruikt op onze website. We verzamelen geen gegevens om uw website gebruik nader te analyseren en voor commerciële doeleinden te gebruiken.
RV en PC Steenwyck gebruikt op haar website een contactformulier of linken naar formulieren. De persoonsgegevens (naam, é-mail en telefoonnummer) die zo worden verzameld, worden gebruikt om antwoord te geven op uw vraag, opmerking en wat dies meer zij, dan wel u in te schrijven voor een wedstrijd of evenement.

Ingesloten inhoud van andere websites
Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich op dezelfde manier als wanneer de bezoeker de andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, aanvullende tracking van derden insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en bent ingelogd bij die website. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Bewaartermijn
RV en PC Steenwyck bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het
doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. RV en PC Steenwyck bewaart uw gegevens tot maximaal 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap. Gegevens van paard en resultaten worden in principe onbeperkt bewaard.

Verstrekking aan derden
Wij zullen de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar), indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Als we er samen met u niet uitkomen, vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Vragen
Als u naar aanleiding van ons privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens:

RV en PC Steenwyck

info@rvenpcsteenwyck.nl